ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪರಿಸರ

chefengqu

ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಮುಗಿದಿದೆ

baozhuang

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ

dianyaqu

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ

banchenping

ಅರೆ-ಸಿದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದೇಶ

jiagong

ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯ

jianyanqu

ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರದೇಶ